Здравствуйте, пожалуйста ответьте на эти вопросы. Они написаны на Азербайджанском языке. Это мне отправил один знакомый ахли сунна валь джамаа. Помогите ответить пожалуйста.

(1). Hz. Peyğəmbərin (s.a.s) vəfatından sonra üç kişi xaric hər kəs İslamı rədd etdi: Miqdad, Əbu Zər və Salman Farisi! (Quran-i Məcid, Makbul Hüseyin Dəhləvi, Səhifə 134)
(2). Bütün imamlar məqam ve mərtəbə olaraq Hz.Muhammede (s.a.s) bərabərdilər. (Usuli Kafi, Cild 1, Səhifə: 270)
(3). Gerçək Qurani Kərimdə 17.000 ayət vardır! (əl Şafi, Cild 2, Səhifə 616)
(4). Sahabeyi Kiram (bütün sahabələr) (r.a) Hz. Əlinin (r.a) ilahi haqqını (vilayət) inkar edərək kafir olmuşdular. İlk üç xəlifə və digər Səhabələr vilayəti qəbul etməyərək kafir olmuşdular. (Irananaliz: Bu azğın düşüncə Səlahəddin Özgündüzün başını çəkdiyi Zeynəbiyə daxil digər Türkiyədəki şiə-Cəfərilər eynilə digər məzhəpdaşları kimi ən fundamental inanc əsaslarından biridir. Ən əsas müraciət kitabları olan Usului Kafi adlı əsər internet daraması ilə türkcəsinə çatıla biləcək içində minlərlə azğın, uydurma, bidət və çirkin ittihamlar və təhqir ehtiva məlumatlar iştirak etməkdədir. Bunlara aid saytlardakı dini məzmunlu məqalələrin hər hansı birinə və ya Caferiyol adlı jurnallarına baxıldığında istinad verdikləri kitabların ən başında üsul kitablarının baş tacı olan əl-Kafi gəlməkdədir. İşdə bu bidət firqəsinin düşüncəsi yenə eyni kitabın 420. Səhifəsində iştirak etməkdədir. Fərqli çaplarda təbii olaraq səhifə ədədləri dəyişiklik ərz edə bilər.)
(5). Allah ile Əli arasında fərqlilik. (Cila’ul-Uyûn, Cild 2, Səhifə 66)
(6). Bizlər(imamlar) Allahın nəzərində qullarının gözləriyik və bütün insanlıq üçün son otoriteyiz. (Üsuli Kafi, Cild 1, Səhifə 145)
(7). Quranı Kərimin tam bilgisine İmamlar xaric kimsə sahib deyildir. (Üsuli Kafi, 1, Səhifə 228)
(8). “Bidat”; Allah (c.c) (haşa) yalan söyləyir. (Üsuli Kafi, Cild 1, Səhifə 148)
(9). Hz. Əbu Bakir (r.a) öldüyü sırada kəliməyi şəhadət deyə bilmədi! (Israr-ı Muhammed, Səhifə 211)
(10). Kaimimiz (12 ci İmam) qalxdığında, Humira (Hz. Ayşə) məzarından qaldırılacak və Muhammədin (s.a.s) qızı Fatimənin intiqamını almaq üçün qırmanclanaraq cəzasını çəkəcək. (əl Şafi, Cild 2, Səhifə 108)
(11). Əli İlahdır! (Cila’ul-Uyûn, Cild 2, Səhiyfə 66)
(12). Allah (c.c)ın (varlığının hüccəti) bilinməsinin yolu İmam olmaksızın tesis edilə bilməz. (Üsuli Kâfi, Cild 1, Səhifə 177)
(13). Sərxoş, Xuləfeyin Raşidin üçün Quranda dəyişiklik etmişdir. (Quran Tərcümesi, Makbul Hüseyin Dəhləvi, Səhifə 479)
(14). Şeytan məsciddə Əbu Bəkirə sədaqət andi içənlərdən birincisi idi. (Israr-ı Muhamməd, Səhifə 30)
(15). Hz. Muhamməd (s.a.s)i xanımları olan Hz. Ayşə(r.a) ilə Hz. Hafsa(r.a)’nın zəhərlədiyi iftirasını atmaları. (Cila’ul-Uyûn, Səhifə 118)
(16). İmamlar İlahdır. (Cila’ul-Uyûn, Cild 2, Səhifə 85)
(17). İmam ölüm saatini bilir və ölümü onun idarəsi altındadır! (Usulu Kâfi, Cild 1, Səhifə 258)
(18). Pakistan həqiqi Qurani Kərimde bəhs edilmişdir, indiki Quran mənasizdir. (Hazar Tümhari Das Hamari, Səhifə 554)
(19). Hz. Ömər (r.a)in kafirliyi haqqında şüphəyə düşmək küfürdür! (Cila’ul-Uyûn, Səhifə 63)
(20). Abdullah İbn Səba İmamətin zəruri olduğunu müdafiə etdi və Hz. Əli (r.a)nin gerçək ilah olduğunu iddia etdi. (Envar-ı Nu’maniye, Cild 2, Səhifə 234)
(21). Şiələrə görə heç bir şey İmamlardan gizli qalamaz ve onlar keçmiş, mövcud və gələcək zamanın tam bir bilgisinə sahibdirlər. (Üsulu Kâfi, Cild 1, Səhifə 260)
(22). Quran dörd qisimdə endirildiyi halda indiki Quran üç qisimdən ibarətdir. (Şia Aur Tahrif-i Quran, Səhifə 62)
(23). Hz. Əli (r.a)nin ilk xəlifə olduğunu inkar edənlər kafirlərdir. (Envar-ı Nu’maniye, Cild 3, Səhifə 264)
(24.) Hz. Ayşə (r.a) (haşa) kafir bir qadındı. (Hayat’ul Kulûb, Cild 2, Səhifə 726)
(25). Bizlər xəlifəsi Əbu Bəkir olan nə Allahı nə də Peyğəmbəri qəbul etməriy! (Envâr-ı Nu’maniye, Cild 2, Səhifə 278)
(26). İmam Peyğəmbərin (s.a.s) sahib olduğundan daha artiğina sahibdir. (Usuli Kafi, Cild 1, Səhifə 388)
(27). İndiki Quran qısaldılmışkən gerçək Quran İmam Mehdi tərəfindən mühafizə edilməktədir. (Hazaar Tumhari Das Hamari, Səhifa 553)
(28). Əbu Bəkir və Ömər Şeytandan daha çox zorbaydılar. (Hakkul Yakîn, Səhifə 509)
(29). İmam Mehdi (12-ci İmam) Ayşəni (r.a) soyaraq cezalandıracaqdır. (Hayat’ul Kulûb, Cild 2, Səhifə 901)
(30). Fərqli bir şəhadətin qəbul edilməsi. (Usûl-i Şeriat fi Akaidul Şiâ, Səhifə 423)
(31). İmamın hərəkətlərinə ağlamaq ve gizli tutmaq Cihaddır. (Usûlu Kâfi, Cilt 2, Səhifə 226)
(32). Şeyheyhn (Hz. Əbu Bəkir ile Hz. Ömer qəs edilir) Hz. Əli (r.a) tərəfindən yığılan Quranı qəbul etmədilər! (Faslul-Hitab, Səhifə 44)
(33). Hz. Əbu Bəkir ilə Hz. Ömer (r.a) cəhənnəmin yeddi qapısı arasındadırlar. (Hakkul Yakîn, Səhifə 500)
(34). Hz. Ayşə və Hz. Hafsa (r.a) (haşa) münafiq və kafir qadınlardı! (Hayat’ul-Kulûb, Cild 2, Səhifə 900)
(35). Kəliməi Tayyibənin(lə iləhə illallah muahammeden rasululah) dəyişdirilməsini qəbul etmələri. (Şiə Mezhebi Hak Hai, Cild 2, Səhifə 57)
(36). Şiələrin (çaşmayan) 14 İmamı, kainatın efəndiləri bütün Peyğembərlər və Mələklərin kutsiyetine hörmətsizlik edməktədirlər. (Cilâ’ul-Uyûn, Cild 2, Səhifə 29)
(37). Quran bir keçi tərəfindən yeyildi. (Min Kitabul Burhan Fi Tefsir’ul Quran, Sayfa 38)
(38). İmam Mehdi, Şeyheyhin (Hz. Əbu Bəkir ilə Hz. Ömer) məzarlarının qazılaraq ölü cəsətlərini çıxardacaq, onları dirildəcək (şirkul akbar) və cəzalandıracaqdır. (Hakkul Yakin, Sayfa 371)
(39).“Ayşə (haşa)bir münafiqdir!” (Hayatul Kulûb, Səhifə 867) (iran analiz: Şiələrin ən bariz Əhli Beyt düşmənliyi, çünkü bu axmaq məntiq Hz.Muhamməd (s.a.s)in mübarək zövcələrini ailəsindən saymayacaq, Hz. Fatimə (r.a) və onun soyundan gələnləri Ehli Beyt sayacaq!)
(40). Hz. Əlidən (r.a) kömək diləmək bir şirk olmayıb Hz.Peyğəmbərin (s.a.s)in yoludur! (Hathi Kay Daant Khanay Kay Aur Dikhanay Kay Aur, Cild 2, Səhifə 41)
(41). İmam Mehdi bütün Sünnü alimlərini öldürəcək. (Hakkul Yakîn, Sayfa 527) (iran analiz: Bu səbəblə olsa gərək ki Rafizi İranın dəstəklədiyi və məşhur Şiə merciiyetlerin fətva verdiyi Şiə teror şəbəkələri Iraqda dünyanın ən məşhurları olan yüzlərcə Əhli Sünnət alimlerini qaçırdı, işkəncə etdi və qətlə yetirdi. Helə də işbirlikçi Şiə Iraq Hökümətinə, milis təşkilatlara aid gizli-açıq həbsxanalarında və mərkəzlərdə çox sayda sünni alim, imam, natiq, qabaqda gələn və məzlum İraqlılar tutulmağa davam etməkdədir.)
(42). Quranı Kərimi başlıca yiğanlar təhrif edilmiş, pozulmuş və sui-istifadə edilmiş Qurani Kərimi axtardılar. (El İhticac, Səhifə 257)
(43). Əbu Bəkir, Ömer, Osman və Müaviye eynən büt kimidirlər, onlar Allahın bütün yaratdıqlarının ən pisidirlər. (Hakkul Yakin, Sayfa 519)
(44). Aişə (Hz. Peyğəmbərin s.a.s zövcələri) ailənən tərbiyəsizlik işlətmişdir. (Quranı Məcid, Makbul Hüseyin Dehlevi, Sayfa 840)
(45). Əliyyun Vəliyullah deyilməyən kəliməyi tayyibə(kəlməyi şəhadət) səhvdir. (Şia Məzheb Hak Hai, Səhifə 2)
(46). Əbu Bəkir ve Ömər Şeytanın təqibçiləri idi! (Quranı Mecid, Makbul Hüseyin Dehlevi, Səhifə 674)
(47). Allah (c.c) sevindiyinə Farsça danişmağa başlayar, əsbləşənd ise Ərəpca danişir! (Tarihul İslam, Səhifə 163)
(48). Quranı Kərimdə fahiş (pisliy) Əbu Bekiri, münkər Öməri, baği (üsyankar) Osmanı qəst edir. (Quran-ı Mecid, Makbul Hüseyin Dehlevi, Sayfa 551)
(49). Allah başlanğic (yəni yaradılan) keyfiyyətinə malikdir. (Usuli-Kafi, Cild 1, sehifə. 283)
(50). Əli bin Əbu Talib demişdir: «Mən əvvələm, mən axiram, mən zahirəm, mən batinəm və mən yer üzününə mirasçiyam. (Ricali-Kaşisi, səhifə 138)

Новичок المبتدی‎ Спросил 11.02.2018 в Другое.
Добавить комментарий

Ваш ответ

Размещая свой ответ, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами пользования.